نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / رشته های مرتبط با تربیت بدنی

رشته های مرتبط با تربیت بدنی

ليست رشته هاي مرتبط با ورزش  در دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر

مقطـع كارشـناسـي ارشـد ناپيـوستـه

رديف

رشته

گرايش

نظام آموزشي

كد رشته

تمام وقت

پاره وقت

۱

روانشناسي ورزشي

روانشناسي ورزشي

*

۲۱۴۴۷

۲

جامعه شناسي ورزشي

*

۲۱۴۲۰

مقطـع كارشـناسـي پيـوستـه

رديف

رشته

گرايش

نظام آموزشي

كد رشته

تمام وقت

پاره وقت

۱

مهندسي ورزش

*

۴۰۴۶۱

۲

تربيت بدني و علوم ورزشي

*

*

۲۱۴۰۲